visies van stadsdorpen op de relatie met wijkzorg

In de wereld van stadsdorpen is het riskant om visies te beschrijven. De weinige keren dat we binnen de kenniskring zorg van de stadsdorpen in Amsterdam het onderwerp op de agenda hadden bleek al snel dat zulke beschrijvingen felle discussies oproepen die niet altijd even functioneel zijn. Op deze pagina proberen we toch drie verschillende visies van stadsdorpen op de wijkzorg te onderscheiden. Zij zijn vooral bedoeld om verschillen in handelingsperspectief te verklaren. De beschreven visies zijn in verschillende contexten ontstaan en hebben geen ideologisch karakter. Zij zijn relevant om duidelijk te maken dat de prioriteiten van stadsdorpen kunnen verschillen:

  1. Het stadsdorp beschouwt het versterken van de sociale cohesie van de buurt als haar belangrijkste taak. Het ondersteunen of zorgen voor buren moet daaruit voortvloeien en is in de meeste gevallen het gevolg van contacten op persoonlijk niveau, bijvoorbeeld binnen een binnenbuurt. Het stadsdorp informeert zichzelf over de ontwikkelingen in het wijkzorgnetwerk om de daar verzamelde informatie door te geven aan zijn deelnemers.
  2. Het stadsdorp bouwt voort op de sociale cohesie en vormt werkgroepen van deelnemers die het aanbieden van ondersteuning en zorg aan buurtgenoten regisseren. Die werkgroepen onderhouden contact met het wijkzorgnetwerk, bijvoorbeeld door verwijzing van hulpvragen (zowel naar de werkgroep als naar voorzieningen in de wijkzorg). Het stadsdorp heeft wel zorgen over de kwaliteit van de wijkzorg, maar ziet – behalve in het signaleren van problemen – geen aanleiding om zelf initiatieven te nemen voor de verbetering van de zorgomgeving van de buurtbewoners.
  3. Het stadsdorp bouwt voort op de voorgaande ontwikkeling van de sociale cohesie, vormt werkgroepen van deelnemers die het aanbieden van ondersteuning en zorg aan buurtgenoten regisseren. Het stadsdorp neemt initiatieven voor de verbetering van de zorgomgeving van de buurtbewoners. Vanuit die laatste taakopvatting onderhoudt het stadsdorp nauw contact met beroepskrachten die daarin een belangrijke rol spelen.

In de hierbij gevoegde bijlage beschrijven we de toedeling van rollen en verantwoordelijkheden bij de aanpak van vereenzaming in een stadsdorp dat zich de laatst genoemde visie eigen heeft gemaakt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *